Çerez Örnek
canlı destek

Yönetmelik

 

EGE ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI  UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (EKAM) amacına,  faaliyet alanlarına,  yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (EKAM) amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ege Üniversitesi Kadın Sorunları  Uygulama ve Araştırma  Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ege Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; özel ya da resmi kuruluşlarla, çeşitli disiplinlerle işbirliği içinde projeler geliştirerek geçmişten günümüze kadın ve kadın sorunlarına yönelik ulusal ve uluslararası alanda araştırma ve çalışmalar yürütmek, kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek, yayınlar yapmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki iletişimi sağlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınla ilgili eğitim, hukuk, sosyoloji, ekonomi, kültür, sağlık ve benzeri gibi çeşitli alanlarda temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak veya yaptırmak. Türk kadınının statüsünü yükseltmek amacıyla projeler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

b) Üniversitenin farklı birimlerinde kadın konularında yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek; lisansüstü ve doktora öğrencilerini, kadın sorunları ve çözümleri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve teşvik etmek.

c) Atatürk İlke ve İnkılâpları ile kazanılmış olan kadın haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak ve yapılmasını teşvik etmek.

ç) Yurt içinde kadın konusunu ele alarak çalışmalar yapan çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

d) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak, uluslararası toplantılar düzenlemek.

e) Kadınlarla ilgili konularda bilgi ve birikimi arttırmak amacıyla eğitim görmek, araştırma ve inceleme yapmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak.

f) Toplumun kadın konularında bilgilenmesini sağlamak ve kadın sorunlarını duyurmak amacıyla eğitim programları hazırlamak, seminer ve konferanslar düzenlemek, beceri kursları açmak.

g) Kadın sorunları ile ilgili eğitici film, poster ile basılı eserlerden ve kadın ve aile ile ilgili araştırmaları da içine alan yayımlanmış eserlerden oluşan bir arşiv ve kitaplık oluşturmak.

ğ) Kadın sağlığı, aile planlaması ve kadın hakları ile ilgili konularda kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde çalışan kadınlara konferanslar düzenleyerek onları bilgilendirmek.

h) Kadının toplumdaki yerini yükseltmek amacı ile kadın ve aile ile ilgili çalışmalar yapmak.

ı) Lisans ve lisansüstü öğrencileriyle birlikte kadın çalışmaları konusunda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

i) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

j) Kadın sorunları, özellikle kadının eğitimi konusunda diğer akademik kurumlarla ve Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası gönüllü kuruluşlar ve örgütlerle işbirliği yapmak.

k) Her türlü araçtan yararlanarak toplumda kadına ilişkin yerleşmiş yanlış bilgi ve kanıları düzeltmeye çalışmak.

l) Bütün bu çalışmaları yapmak ve desteklemek üzere gerekli organ ve kurullar ile gönüllü gruplar oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından kendisine bir veya iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir veya iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdürün görevlerini yürütmesinde yardımcı olur ve görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Çalışma programlarını yürütmek ve denetlemek.

ç) Her öğretim yılı sonunda geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yılın bütçe önerisini ve çalışma planını Yönetim Kurulu ile hazırlamak.

d) Faaliyet raporu, gelecek yıl için bütçe önerisi ve çalışma planını Rektörün onayına sunmak.

e) Araştırma projelerinin yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süre için bir başka öğretim elemanı görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Alınacak kararların yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek.

ç) Müdürün önerisi ile Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacı üzerine karar alıp Rektörün onayına sunmak.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite dışından konuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından istekleri halinde görevlendirilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla dokuz kişidir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını, faaliyet raporunu değerlendirmek, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili önerilerde ve görüşlerde bulunmak.

b) Kadın sorunları konusunda bilimsel çalışmalara kaynak ve bilimsel destek sunmak.

c) Kadın sorunları konusunda faaliyet ve projeler geliştirmek, Merkezin yürüttüğü faaliyetlere katkı sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 31/12/1996 tarihli ve 22864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ