Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi Yönergesi

EGE ÜNİVERSİTESİ
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEME VE
CİNSEL TACİZİ ÖNLEME BİRİMİ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
MADDE-1: Bu Yönerge, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi” uyarınca oluşturulan “Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi”nin yapısını, görev ve sorumluluklarını ve çalışma usul ve esaslarını düzenler.
MADDE-2: Bu Yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve İş Kanunu’nun ilgili hükümleri ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi) ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı tüm uluslararası antlaşmalara dayanmaktadır.
Ayrıca, bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesi ve YÖK Genel Kurulu’nun 28 Mayıs 2015 tarihli Yüksek Öğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ne dayanmaktadır. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 17. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 12. maddesi, yönergenin diğer yasal dayanaklarıdır.
MADDE-3: Birimin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine saygılı bir üniversite ortamı için farkındalık yaratmak, temsilde eşitliği desteklemek ve cinsel taciz ve saldırı şikâyetlerine yönelik değerlendirme yapmaktır.
MADDE-4: Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, temsilde eşitliği desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet, cinsel taciz ve saldırı konularında duyarlılığı artırmak ve bu vakalarla ilgili başvuruları değerlendirmek birimin görev ve sorumlulukları içindedir.
MADDE-5: (1) Birim bünyesinde, Koordinatör, Yürütme Kurulu ve gereğine göre oluşturulan İnceleme Komisyonları görev yapar.
(2) Yürütme Kurulu Asil Üyeleri: Yürütme Kurulunda Rektör tarafından atanan yedi asil üye görev yapar. Kurul üyeleri; üniversitemiz sosyal alanlarından üç, sağlık alanlarından iki ve fen-mühendislik alanlarından iki öğretim üyesi olmak üzere yedi asil üyeden oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir. Bir takvim yılı içinde, mazeretini yazılı olarak bildirmeden üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine aynı nitelikte yeni üye atanır.
(3) Birim Koordinatörü: Asil üyelerden birisi Rektör tarafından üç yıl için Birim Koordinatörü olarak atanır. Süresi dolan Koordinatör tekrar atanabilir. Süresi dolmadan ayrılan Koordinatörün yerine aynı şekil ve süre ile Koordinatör atanır. Koordinatörün görevleri aşağıdadır:
a) Kurulun görevlerini yerine getirmesi ve düzenli işleyişi için gerekli koordinasyon ve liderliği sağlar.
b) Birim Kurulu’nun gündemini hazırlar ve Kurul üyelerini toplantıya çağırır.
c) Birim Kurulu’nun resmi belge, kayıt ve raporlarının hazırlanmasını sağlar.
d) Kendisine ulaşan başvurularla ilgili başvuranı ve Kurulu bilgilendirir; gerekli hallerde Kurulu toplantıya çağırır.
e) Başvuruların yıllık raporunu Kurul üyelerinin desteğiyle hazırlar ve Rektörlüğe sunar.
f) Sözlü veya yazılı yapılan tüm başvuruları kayıt altına alır. Hakkında değerlendirme yapılan, karar alınan ve görüş verilen konular ve sorunlarda gizlilik içinde çalışılması ve ilgili tüm bilgi ve belgelerin saklı tutulmasını sağlar.
g) Yurt içinde ve yurt dışında, Birimin faaliyet alanlarına giren konularda, gerçekleştirilen toplantı, konferans, panel ve benzeri etkinliklerde Birimi temsil eder.
(4) Yürütme Kurulu Geçici Üyeleri: Cinsel taciz ve saldırı taraflarından birinin öğrenci olması durumunda, Kurulca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan iki öğrenci de geçici üye olarak Kurulun konu ile ilgili toplantılarına katılır. Taraflardan birinin idari personel olması durumunda ise, Sekreterlik tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan iki idari personel de geçici üye olarak Kurul’un ilgili toplantılarına katılır.
(5) İnceleme Komisyonu: Kurula yapılan cinsel taciz veya saldırı şikâyetini incelemek üzere, Kurul tarafından üç kişilik “İnceleme Komisyonu” oluşturulur.
(6) Yürütme Kurulu’nun asil ve geçici üyelerinin ve İnceleme Komisyonu üyelerinin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda bilgili ve duyarlı olmalarına dikkat edilir. Üye seçiminde toplumsal cinsiyet dengesi gözetilir.
(7) Kurul, Koordinatörün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
MADDE-6: (1) Cinsel saldırı veya cinsel tacize maruz kaldığını düşünen Üniversite öğrenci ve mensupları Birim’e doğrudan bildirim veya şikâyette bulunabilirler. Diğer taraftan, Üniversitenin ilgili mercileri de kendilerine gelen başvuruları aynı gün içerisinde Birim’e iletirler. İlgili merciler, başvuran kişiyi Birim’e yönlendirmek zorundadır.
(2) Yasal zorunluluklar dışında, üçüncü kişilerin olayı bildirdiği durumlar da dâhil olmak üzere, şikâyetçinin talebi olmadan destek süreci dışında hiçbir işlem başlatılamaz.
(3) Her başvuru için Birim Yürütme Kurulu’ndaki asil üyelerden biri tarafından kayıt açılır. Kayıt formunda başvuranın kimlik bilgileri yer almaz. Her başvuru için Birim tarafından bir kayıt numarası verilir ve takip eden işlemler bu kayıt numarası kullanılarak gerçekleştirilir. Kayıt formu; başvurunun tarihini, konusunu ve başvuranın taleplerini içerir. Kayıt formuna eklenecek diğer bilgi ve belgeler başvuranın onayına tabidir.
(4) Şikâyet üzerine, Yürütme Kurulu değerlendirmeye aldığı her olay için bir İnceleme Komisyonu kurar. Bu komisyon, şikâyetin geldiği birim dışındaki profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden oluşur. Şikâyetle ilgili inceleme ve değerlendirme sürecini bu Komisyon yürütür.
(5) İnceleme Komisyonu’nun hazırladığı raporu değerlendiren Kurul, konunun disiplin suçu oluşturduğu kanaatine varırsa, rapora dayalı değerlendirmesini ve ekindeki dosyayı, gereği için, gizli damgasıyla Rektörlüğe iletir.
(6) Disiplin soruşturmasını Rektör başlatır. Atanacak soruşturmacılar, soruşturma sürecinde Kurul ile görüş alışverişi yaparak Kurulun sunduğu değerlendirme raporunu ve “Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi”nde yer alan hususları dikkate alır.
(7) Şikâyet sahibi ve şikâyet edilen kişi ya da kişiler, şikâyetin Kurul’un gündemine alındığı konusunda en geç beş işgünü içinde, e-posta hesaplarına gönderilecek ileti ve/veya telefon ile bilgilendirilir.
(8) Başvuruya konu olan olayın taraflarından herhangi biri ile Kurul’un bir üyesinin akademik, idari veya özel bir ilişkisi olması durumunda, söz konusu üye ilgili toplantılara ve değerlendirme sürecine dâhil edilmez. İnceleme Komisyonu üyeleri de taraflarla ilişkisi olmayan kişilerden seçilir.
(9) Gerektiğinde Ege Üniversitesi Hukuk Müşavirliği ve diğer akademik ve idari birimlerden uzman desteği alınır.

MADDE-7: (1) Bu Yönerge, Ege Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE-8: (1) Bu Yönerge, Ege Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.